Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

jasmyn
11:15
Reposted fromdoener doener viateardrop teardrop
jasmyn
11:09
Świat kończy się, a potem pędzi dalej.
— Jakub Małecki, Ślady
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
jasmyn
11:09
Give people time. Give people space. Don’t beg anyone to stay. Let them roam.
What’s meant for you will always be yours.
— Reyna Biddy
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty

August 23 2017

jasmyn
18:42
2046 14f5 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viateardrop teardrop
jasmyn
17:45
5347 5fea 390
Reposted fromslodziak slodziak

August 22 2017

jasmyn
10:13
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
10:12
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaoutofmyhead outofmyhead

August 21 2017

jasmyn
20:15
6618 1ed5 390
Reposted fromzrazik zrazik viaikari ikari

August 20 2017

jasmyn
19:59
2910 2099 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
jasmyn
16:13
jasmyn
14:10
6400 8627 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaslodziak slodziak
jasmyn
14:10
6710 b95c 390
Reposted fromslodziak slodziak
jasmyn
14:10
6715 fc70 390
Reposted fromslodziak slodziak

August 19 2017

jasmyn
12:31
6407 3593 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
jasmyn
12:31
6400 8627 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
jasmyn
12:11

August 17 2017

18:14
dtnart:
eternal journey
a journey with no beginning or end in sight
jasmyn
12:17
Tak, jak słaby fizycznie człowiek może stać się silny poprzez uważne i cierpliwe trenowanie, tak i człowiek słaby w myśleniu może stać się silny, jeśli będzie trenował się we właściwym myśleniu.
— James Allen
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
07:34
4665 52f5 390
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaQlka Qlka
jasmyn
07:33
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl