Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

07:07
2919 7686 390
Reposted frombrumous brumous viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
07:06
7810 2c84 390
Reposted fromsaku saku viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
07:06
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
07:05
4500 999a 390
Reposted fromexistential existential

May 18 2018

jasmyn
22:21

May 09 2018

jasmyn
08:54
8010 353e 390
Reposted fromantichris antichris viaikari ikari
jasmyn
08:52
Reposted fromlyder lyder viaikari ikari

May 08 2018

jasmyn
11:18
7383 3acd 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaikari ikari

April 25 2018

jasmyn
20:48
Reposted fromfx00 fx00 viaeglerion eglerion
jasmyn
06:37
9429 6eac 390
Reposted fromsavatage savatage viaikari ikari
jasmyn
06:34
4017 d008 390
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
06:34
9688 6751 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead

April 24 2018

jasmyn
08:06
7275 b882 390
Reposted fromexistential existential

April 23 2018

jasmyn
16:32
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaoutofmyhead outofmyhead
09:11
3939 65a8 390

azn-audrey:

🎨

Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
09:11
3944 1c35 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
09:10
3967 9239 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes

April 22 2018

jasmyn
17:41
1312 aaf3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
17:40

April 17 2018

jasmyn
05:45
2238 1f20 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl