Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

jasmyn
11:01
8301 7f88 390
Reposted fromdatfeel datfeel viaikari ikari
jasmyn
10:58
4572 d36f 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty

October 13 2017

jasmyn
13:44
6968 1419 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
13:44
jasmyn
13:28
6389 d354 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaQlka Qlka
jasmyn
13:28
8613 9739 390
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
jasmyn
13:27
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
13:27
0280 faf5 390

silvaris:

Autumn in old Park by Dan RaizPhoto

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaikari ikari

October 06 2017

jasmyn
22:06
2219 b0b5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
22:06
0331 cf33 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
22:04
6020 196a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
22:04
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaoutofmyhead outofmyhead

October 05 2017

jasmyn
17:49
3988 6f85 390
jasmyn
17:48
8182 9e54 390
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
17:47
1071 63d1 390
jasmyn
17:46


Reposted fromsoSad soSad viaoutofmyhead outofmyhead
17:45
3184 e523 390
Reposted fromjjongsaurr jjongsaurr viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
17:42
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

October 04 2017

jasmyn
19:35
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
19:33
9514 8f7f 390
Reposted fromMuppet Muppet viaQlka Qlka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl