Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

13:09
6707 96fc 390
Reposted fromspidermom spidermom viaannaa annaa
jasmyn
13:07
jasmyn
13:05
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viachrzrzrz chrzrzrz
jasmyn
13:05
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viachrzrzrz chrzrzrz
jasmyn
13:05
5146 6a76 390
Reposted fromtutajjula tutajjula viachrzrzrz chrzrzrz
12:59
2313 501f 390
Reposted fromtwice twice viaacetylcoa acetylcoa
jasmyn
12:59
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaacetylcoa acetylcoa
jasmyn
12:59
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Reposted fromsotired sotired viaacetylcoa acetylcoa
12:56
9596 389c 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaQlka Qlka
jasmyn
12:56
4038 7022 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaQlka Qlka

March 20 2017

jasmyn
22:47
6010 3eba 390
Reposted frompasazerka pasazerka viaimmuff immuff
jasmyn
22:47
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
jasmyn
22:46
7757 1ddd 390
Reposted fromfungi fungi viateardrop teardrop

March 14 2017

10:10
2321 15d2 390
Reposted fromerial erial viatwice twice
10:06
6632 ed8b 390
Reposted from009 009 vialubie-lato lubie-lato
jasmyn
10:05
3315 0829 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubie-lato lubie-lato
jasmyn
10:05
8293 baff 390
Reposted fromkyte kyte vialubie-lato lubie-lato
jasmyn
10:05
5702 9ffb 390
jasmyn
09:56
6285 9f1d 390
Reposted fromdusix dusix viasalami salami
09:56
8298 6ddc 390

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl