Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

jasmyn
12:57
9509 72ff 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasalami salami
jasmyn
12:57
Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
jasmyn
12:56
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
06:40
2020 8067 390
jasmyn
06:39
Be smart, be strong, be proud, live honorably and with dignity, and just hold on.
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty

February 17 2018

jasmyn
19:32
Be bold. But not bold, be fucking bold
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
jasmyn
19:31
..cudze szczęście łatwiej zauważyć niż swoje.Wszędzie dobrze,gdzie nas nie ma...Poza tym ilu ludzi,tyle szczęść.Dla jednego szczęście to wór pełen pieniędzy,dla drugiego zdrowe dzieci,a dla trzeciego to,że codziennie rano oczy otwiera.
— Anna Ficner-Ogonowska: "Alibi na szczęście"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

February 16 2018

jasmyn
12:17
4244 aaeb 390
Reposted fromluron luron viaikari ikari
jasmyn
12:17
4228 584d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari

February 14 2018

jasmyn
10:24
9298 29b7 390
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead

February 13 2018

jasmyn
19:41
3336 ad9e 390
Reposted fromstroschek stroschek viaikari ikari
jasmyn
19:38
1232 9463 390
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
19:36
5137 390b 390
Reposted fromsosna sosna viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
19:34
6222 f78d 390
Reposted fromtichga tichga viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
19:34
4304 887f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
jasmyn
19:18
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
jasmyn
19:17
9139 74f4 390
Reposted fromslodziak slodziak

February 12 2018

jasmyn
06:57
2903 c1dc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
06:57

February 11 2018

jasmyn
21:02
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl