Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

jasmyn
06:02
2236 e4eb 390
We all know it.
Reposted fromvolldost volldost viajelnk jelnk

October 20 2016

jasmyn
21:05
9336 dbdd 390
Reposted frommef2106 mef2106 viabadblood badblood
jasmyn
21:05
Ludzie nigdy nie wiedzą, że są szczęśliwi, wiedzą tylko, kiedy byli szczęśliwi.
— William Somerset Maugham
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viabadblood badblood
jasmyn
21:04
To twoje nastawienie - które sam wybierasz - decyduje o tym, czy czujesz się szczęśliwy.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
jasmyn
21:03
Co byś odpowiedział, gdyby ktoś cię zapytał o zasady, którymi kierujesz się w życiu?
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
jasmyn
21:00
9277 04c7
Reposted fromfrotka frotka
jasmyn
21:00
9279 1721 390
Reposted fromfrotka frotka
jasmyn
20:56

October 19 2016

jasmyn
23:18
6288 bd24 390
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
jasmyn
23:15
6527 b580
Reposted fromthinredline thinredline

October 18 2016

jasmyn
18:53
3195 f247 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

October 17 2016

jasmyn
16:55
(...) wróci, głupku, wróci, ale powrót to nie jest to, co teraz ci się nim wydaje, ona wróci do ciebie, ale to już nie będziesz ty, i nie będziesz też wiedział, osiołeczku, że wraca do ciebie ktoś inny.
— Jacek Podsiadło "Życie zawłaszcza śmierć w Wieprzowie Ordynackim"
Reposted fromjustyha justyha viabadblood badblood
jasmyn
16:53
Kraków, Senatorska
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
jasmyn
16:53
2418 7f80 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaikari ikari
jasmyn
16:49
2184 be8f 390
Reposted frommeem meem viaolololo olololo
jasmyn
16:46
7949 31ff 390
Reposted fromPMSLweb PMSLweb viapiehus piehus

October 16 2016

jasmyn
18:45
2665 f6ae 390
Reposted frombeckycue beckycue viabadblood badblood
jasmyn
18:44
7252 09b2 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabadblood badblood
jasmyn
18:42
Reposted frombluuu bluuu viajeannes jeannes
18:40
7330 c21e 390

whitefoxtrappedinbetween:

Le Petit Soldat 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack viaimmuff immuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl